سفارش تبلیغ
صبا ویژن

آبرو

آبرواز مسائلی که در آیات قرآن و روایات فراوان بر آن تاکید شده است سخن از روی علم است. تا دلیل و مدرک محکم و قابل اثباتی نداشته باشیم حق نداریم چیزی بگوییم. نباید بگذاریم با تحریک احساسات و دلسوزی در موقعیتی قرار بگیریم که به کسی تهمت بزنیم. احتمال اینکه به کسی ظلم شده باشد مجوز ظلم دیگر یعنی تهمت نخواهد بود. وقتی داریم برای دلسوزی برای کسی به دیگری نسبت ناروایی می‌دهیم؛ اگر یک لحظه خودمان را جای او بگذاریم و احتمال بدهیم که این خبر دروغ و پرونده‌سازی باشد؛ قطعا به راحتی سخن نخواهیم گفت. مخصوصا در شرایط فعلی که اخبار دروغ به صورت سریع و گسترده در فضای مجازی نشر پیدا می‌کند و عده‌ای دانسته و عده‌ای ندانسته سعی در نشر آن دارند اگر ما کمکی در نشر آن بنماییم قطعا بار گناه چنین گناه بزرگی را به گردن خواهیم گرفت. تفاوتی هم نمی‌کند که این تهمت نسبت به دشمن ما باشد یا نسبت به کسی که ظاهرا دوست ماست؛ هر دو زشت و ناپسندند.  ادامه مطلب...

کلمات کلیدی : آبرو، تهمت، شایعه، تهمت، غیبت، علم، اطمینان، یقین، دلسوزی، جوگیری، ظلم، دروغ، خیرخواهی، ازدواج، انتخابات، ایمان، حب، بغض، دوست، دشمن، تحقیق

عقل سالم در بدن سالم هست

سلامتاین جمله درونش دنیایی از مفاهیم زیبا دارد. اگر اندکی در آن فکر کنیم راه گشای بسیاری از مسائل و مشکلات موجود در زندگی ما می شود؛ که گاه برای برطرف نمودن آن مشکل هزینه های بسیار زیاد می پردازیم. برای آنکه بدنی سالم داشته باشیم نیازمند تغـذیه مناسب هستیم. امّا متأسّفانه باخوراکیهایی که به ظاهر لذیذ و زیباست ؛ افرادی ما را فریب می دهند ؛ و چیزهـایی برای تغـذیه ما تجویز می کنند؛ که جزضرر فایده خاصّی برای ساختمان وجودمان چیزی به ارمغان ندارد.حال بایدعلت راجستجو کنیم؛که چرا ما فریب می خوریم؟  ادامه مطلب...

کلمات کلیدی : عقل سالم، تغذیه، دشمن