سفارش تبلیغ
واحد طراحی

عقل سالم در بدن سالم هست

سلامتاین جمله درونش دنیایی از مفاهیم زیبا دارد. اگر اندکی در آن فکر کنیم راه گشای بسیاری از مسائل و مشکلات موجود در زندگی ما می شود؛ که گاه برای برطرف نمودن آن مشکل هزینه های بسیار زیاد می پردازیم. برای آنکه بدنی سالم داشته باشیم نیازمند تغـذیه مناسب هستیم. امّا متأسّفانه باخوراکیهایی که به ظاهر لذیذ و زیباست ؛ افرادی ما را فریب می دهند ؛ و چیزهـایی برای تغـذیه ما تجویز می کنند؛ که جزضرر فایده خاصّی برای ساختمان وجودمان چیزی به ارمغان ندارد.حال بایدعلت راجستجو کنیم؛که چرا ما فریب می خوریم؟  ادامه مطلب...

کلمات کلیدی : عقل سالم، تغذیه، دشمن