سفارش تبلیغ
صبا

عقل سالم در بدن سالم هست

سلامتاین جمله درونش دنیایی از مفاهیم زیبا دارد. اگر اندکی در آن فکر کنیم راه گشای بسیاری از مسائل و مشکلات موجود در زندگی ما می شود؛ که گاه برای برطرف نمودن آن مشکل هزینه های بسیار زیاد می پردازیم. برای آنکه بدنی سالم داشته باشیم نیازمند تغـذیه مناسب هستیم. امّا متأسّفانه باخوراکیهایی که به ظاهر لذیذ و زیباست ؛ افرادی ما را فریب می دهند ؛ و چیزهـایی برای تغـذیه ما تجویز می کنند؛ که جزضرر فایده خاصّی برای ساختمان وجودمان چیزی به ارمغان ندارد.حال بایدعلت راجستجو کنیم؛که چرا ما فریب می خوریم؟  درهـر زمینه ای (اجتماعی ، سیاسی ، فرهنگی) اگـرانسـان الگوی درستی نداشته بـاشد؛و یا از الگوهایی که بـرای  خود قـرار داده ومعـتـقـد شـده کـه درسـت اسـت،ازآن فاصـله بگـیرد به فـرموده بزرگی گرگـهای داخل وخارج انسان رادرزمان غـفـلت می خورند. دراین زمینه (تغذیه) دشمن سوءاستفاده می کند،و الگـوی خویش را برای ما دیکته می کند،وما که غافل ازاصل خودشده ایم آن را می پذیریم .مگر الـگوی تغـذیـه مـا چـه بوده  است ؟ و یا چه الگـویی صحیح اسـت ؟ دشمـن کـیسـت ؟ الگوی تغذیه جدید مـگر چه اثری برجسم ما نهاده ؟ هم اینها وسؤالـهای دیگر بـاید پاسخ داده شود. ما درکشوری زندگی می کنیم که دارای تمدّن وفرهنگ اصـیل است. و در این فرهنگ غنّی از تعالیم اسلامی استفاده ها شده اسـت . از قـدیم الایّام درایران زنان کـد بـــانو به تــغـذیـه مـنــاسب تــوجـّـه بسیار می کردند ؛وبـرای پـخـت و پز زمان بیشتری اخـتصاص می دادند. برخلاف امروز که خانم ها برای جاهایی که نیاز بـه صـرف وقـت نیسـت ، وقت خود را تلـف می کـنند، و به پخـت و پـز غـذا که می رسد ، سعی می کننـد ، درکمترین وقـت ممکن غـذا درست کنند.بدون آنکـه تـوجـه کنند چـه ضربه ای بـه خانواده وارد می کنند. و در حـقّ عـزیزترین افـراد زنـدگی خود ظلم می کنند ؛ و از نظر جسمی و روانی آنـان را فلج می کـننـد. درچندین سال قبل کدبانوی خانه غذارا ازساعت ها قبل با درجه کم روی حرارت قرار می داد که آرام آرام مـوادّ مـوجـود درغـذا بـپـزد. ولـی امروز خانم خانه با موادّ حاضـری و کارخانه ای در عـرض چند دقـیقه و بـه قـول معـروف در یـک چـشـم برهـم زدن غـذا را آماده می کـنـد . ( محـصـولات تـولـید کـارخـانه هـا به دلیل داشتن موادّ نگهدارنده مضرّ می باشند.) اکثرهزینه های موجود درزنـدگی برای خوردنی هـا مصرف می گردد.وهیچ انسان عاقلی دوسـت ندارد پولی را که با زحـمت فراوان به دست آورده دور انـداخته شود ؛ حـال کمی با نـفس خویش صحبت کنـیم ،و مـلاحظه کنـیم آیا خریـد موادّ غـذایی کـه بیـشتر مردم روزانـه مصرف می کننـد ، تا چه انـدازه با توجـه به فایده آن ( البتّـه فایده ای که از سوی انسان هـای مورد اعتماد و با سوادباشد. ) خـریـداری می کنـیـم. آیا گاهی اوقات علّت خرید میل وعلاقه نفسانی نیست؟ که ما را به داشتن وخوردن چیزی ترغیب می کند. اوّلین قدم یرای داشتن جسمی سالم خرید موادّ مفید برای بدن است. تا بعد...کلمات کلیدی : عقل سالم، تغذیه، دشمن