سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

جو گرفتگی

جو گرفتگیراستی تا به حال چه اندازه به این موضوع اندیشیده و به بیان گویا تر دغدغه فکریتان بوده که چه مقدار از اعمال و رفتار وتصمیم گیریهای ماتحت تأثیردیگران گرفته می شود؟این کاردرنهایت خوب از آب در می آید یا نه ؟ صرف نظراز نتایج نـهائی آیا خود همین خوب است یا ... هـمه سؤالاتی اند که در ذهن هر انسانی که فـــکر خـــود را به کار می انـــدازد ایـجـــاد می شود.  بحث در مورد جو گرفتگی بود. چه خود به تنهائی چه با در نظر گرفتن نتایج آن.
جو گرفتگی یا بدون دلیل تحت تاثیر جو بودن پر واضح است که چیز خوبی نیست .حال نتیجه می خواهد خوب باشد یانه. چرا که در جاهائی هم که نتیجه مثبت است خود همین تاثیر پذیری کورکورانه منفی است.  یعنی هر چند نتیجه خوب است ولی یـک کار کورکورانـه است ( الـبتّـه به نسبتی که تحت تاثیر بوده ) و کـار کورکورانه هر نتیجه ای هم داشته باشدمنفی ارزیابی می شود . از طرفی مقاومت بدون دلیل هم همانند مورد اول است که باز هم کاری کورکورانه است . نتیجه اینـکه ما نه باید تحت تاثیر جو قرار بگیریم نـه در مقابل آن مقاومت کنیم بـلـکه بـدون درنـظـر گرفـتن جـوّی کـه بر ما تحمیل شـده تصمیم خود را بگیریم حال چه به مذاق طرف مقابل خوش بیاید یا نیاید.
فعلا تا اینجا...کلمات کلیدی : جو گرفتگی، فکر، کورکورانه، تعصب