سفارش تبلیغ
صبا

اخلاص

اخلاص خــالص در لـغت یــعنی پـــاک و بی آلایــش . خـــداونـد متــعــال اعــمــــالـــی را کــه در آن ذرّه ای نــــاخـــالــصـی بــــاشـــد نمی پذیرد .ناخالصی در عمل یعنی کاری را هم به خاطر خدا و همردیف آن برای غیر خدا نیز انجام شود . آیا این بی عقلی نیست که زحمت زیادی را متحمّل شویم و درپایان مزدی که شایسته آن زحمت است ،دریافت نکنیم؟ شاید بعضی از افراد برایشان این سؤال پیش آید که چرا خداوند به آن مقدار از عمل که به خاطرخودش انجام داده ایم به ما پاداش نمی دهد ؟ در جواب باید گفت خداوند هر چیز پاکی را که در آن آلـــودگی وجــود نداشـتـه بــاشـد دوســت دارد و می پذیرد ؛ودر واقـع وارد شدن آن غیر و مـوجـــود دوم به منزله لـکه سیــاهی اسـت که آن عـمــل را بــی ارزش مـی کـنـد و ارزش حــقیـقی عـمل مـحـو مـی شود . زمانی انسان می تواند کاری را برای خدا انجام دهد که منتظر تقدیر غیر خدا به خاطر عملی که انجام داده نباشد. فرق عمل خالص و ناخالص در این است که وقتی کاری را برای خدا انجام دهیم باقی و ماندگار است ؛ولی در مقابل ،کار غیر الهی یا به دست فراموشی سپرده می شود ویا پاداش آن به طور کـامـل از ســوی کــسی کـه بــرایــش کــاری را انـجـــام داده ایــم داده نمی شود. البته خدا دارای لطف و رحمت نامتناهی است و از خطــاها و اعـمال نــاخـالص ما در می گذرد ولی آیا آنانی که اعمال خوب و خالصانه انجام   می دهند با کسانی که اینگونه نیستند برابرند ؟کلمات کلیدی : اخلاص